1. Dane identyfikujące Sprzedawcę i jego adres:
Sprzedawcą Produktów jest Prime Trade Poland Tomasz Ziółkowski z siedzibą w Warszawie (04-348) przy ul. Garwolińska 24 lok. 12, wpis do ewidencji działalności gospodarczej przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, NIP: 113-262-39-74, REGON: 142862237. Dane teleadresowe: e-mail: tomasz@primefoto.o2.pl; tel. 600 747 161 ( Koszt połączenia – według stawek operatora sieci Klienta) - od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), w godzinach: od 9.00 do 19.00, Sprzedawca w procesie obsługi zamówień kontaktuje się z Klientami za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub telefonicznie.

2. Informacje o sposobie i terminie spełnienia świadczenia:
Klient składając zamówienie ma możliwość wyboru sposobu dostawy produktu do miejsca dostawy. Dostawę realizujemy za pośrednictwem sposobów dostawy wskazanych w opisie produktu. Termin realizacji zamówienia (dostawy) wynosi cztery dni robocze i liczony jest od dnia zapłaty, a w przypadku przesyłek płatnych „za pobraniem” od dnia złożenia zamówienia. Koszt dostawy zależy od produktu (wagi, rozmiaru) i wskazany jest - przy produkcie.

3. Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem tomasz@primefoto.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia lub zwrotu reklamowanego produktu, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usługi zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: tomasz@primefoto.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres 04-348 Warszawa ul. Garwolińska 24/12, wraz z dołączonym paragonem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Prime Trade Poland Tomasz Ziółkowski 
……………………………. 
……………………………. 

Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., 

Data zawarcia umowy to ………………………………., data odbioru .…………………………… 
Koszt przedmiotu: ......................., słownie (........................................................................................) 
Sposób zwrotu gotówki: np. Nr rachunku bankowego ............................................................................. 

Imię i nazwisko…………………………………………………….…….... 
Adres …..…………………….……..………………………….....………. 
Data…………………………… 
                                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru 

5. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w.w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.